BER 54 -1 - 10kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 1 hodnocení
 
Tip
 

Chemie BER 54-1 méně alkalický prostředek vhodný k ručnímu i strojnímu mytí podlah a povrchů. Jde o čistící přípravek, který se osvědčeně uplatňuje na chodbách hotelů, škol, zanechávající vůni - i ve vymývání průmyslových hal od olejů, gumových stop (šmíru) přilepených žvýkaček, apod. Vhodný výborně k udržovacímu úklidu všech vodostálých podlah, ale i dalších povrchů, nejen hladkých. Při čištění skla, např. u krbových kamen, nastane pozoruhodně lehké a rychlé odstraňování sazí a nečistot, vřele doporučujeme.Ve srovnání s chemií BER-54 je tento prostředek méně agresivní a má svoji charakteristickou vůni.

Dostupnost Skladem
Cena 550 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 665,50 Kč
Počet (ks)

   

Kód produktu 112012
Kategorie Chemie WH Progres
 
Použití a dávkování: Prostředek je určen k mytí podlah a povrchů prostřednictvím mycích strojů a k ručnímu mytí. Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 5-20ml koncentrátu do 10l vody, je-li povrch silně znečištěn, doporučuje se přípravek nechat exponovat po dobu cca. 30 min. a potom vysát. Teplota vody by neměla překročit 30 °C
Skladování: Skladujte v suchých prostorách, chraňte před mrazem, skladovací teplota by neměla být nižší, než 7°C.
V uzavřeném stavu skladujte až 24 měsíců.
Obsahuje: Metakřemičitan sodný pentahydrát, Butylglykol, 2-aminoethanol, Uhličitan sodný
 
Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 po manipulaci si omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných právních předpisů.
Hmotnost 10 kg
 
 

Kontakt

601100507, 736607753

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole